Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme všechny osobní údaje, které jste nám poskytli při objednávce v našem e-shopu.Vaše osobní údaje NIKDY neposkytujeme a poskytovat nebudeme třetím osobám za jakýmkoli účelem. Zákazník má právo kdykoli písemně požádat o změnu nebo vymazání svých osobních údajů. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Mariola Strakošová, IČ 87700522, se sídlem Kuršova 588/9, 721 00 Ostrava – Svinov (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce

adresa: Kuršova 588/9, 721 00 Ostrava – Svinov

e-mail: info@polskaksiazka.cz

telefon: +420 731 467 534

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaši objednávky a výkon práv a povinnosti vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování o zákaznících ani profilování.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou subjekty provádějící doručování zboží/realizaci plateb za zboží, osoby zajišťující pro správce služby provozování e-shopu, externí účetní

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí (mimo Evropskou unii).

 

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I tohoto prohlášení.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto informace změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Informace o zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.